Allmänna villkor för KINTO (version 2021:1)

Allmänna villkor 2022-04-01 tom 2023-03-31
 

In English 

1. Inledning 

1.1 Toyota Sweden AB, org.nr 556041-0010 (”Bolaget”), box 1103, 172 22 Sundbyberg tillhandahåller bildelningstjänsten KINTO SHARE och KINTO FLEX (nedan tillsammans benämnda ”KINTO”). 

1.2 Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) utgör en del av avtalet (”Avtalet”) som ingåtts mellan Bolaget och i Avtalet angiven användare (”Användaren”) avseende nyttjande av Bolagets bildelningstjänst KINTO SHARE eller KINTO SHARE varigenom Användaren kan hyra Fordon av Bolaget på de villkor som anges i Avtalet (”Tjänsten”). 

1.3 Genom att markera godkännanderutan i registreringsprocessen bekräftar Användaren att denne läst och godkänt dessa Allmänna Villkor och att Avtalet har ingåtts.

1.4 Beroende på de val Användaren gör i samband med bokning av ett Fordon på Webbplatsen eller i Appen kan Användaren antingen utnyttja KINTO SHARE eller KINTO FLEX. KINTO SHARE är Bolagets all-inclusive mobilitetslösning där Användaren får tillgång till ett antal olika bilar som är tillgängliga för bokning 24/7. KINTO FLEX är ett flexibelt leasingalternativ där Användaren får tillgång till ett specifikt Fordon under en period om mellan 30 och 365 dagar. Dessa Allmänna Villkor gäller för både KINTO SHARE och KINTO FLEX, om inte annat framkommer häri.

 

2. Definitioner

I dessa Allmänna Villkor ska följande ord och uttryck ha den innebörd som anges nedan. 

”Aktiv Bokning” avser 

för KINTO SHARE perioden från det att Användaren påbörjat en bokning genom att låsa upp Fordonet med Appen eller genom Bolagets kundservice till dess att Användaren återlämnat Fordonet till dess KINTO-plats eller annan av Bolaget anvisad plats och låst fordonet samt avslutat bokningen i Appen eller genom Bolagets kundservice; och

för KINTO FLEX perioden som inleds enligt vad som framgår i reservationen och avslutas efter Användarens avtalsenliga uppsägning varefter Fordonet med tillhörande nycklar och annan utrustning ska återlämnas på den KINTO-plats där Fordonet hämtades upp eller annan av Bolaget anvisad plats.

”Allmänna Villkor” har den betydelse som framgår i punkten 1.2. 

”Användaren” har den betydelse som framgår i punkten 1.2.

”Användarens Betalkort” avser Användarens för Tjänsten registrerade betalkort eller kreditkort.

”App” eller ”Appen” avser av Bolaget tillhandahållen mobilapplikation ”KINTO Share SE” för Tjänsten, vilken finns tillgänglig för nedladdning i Google Play Store och Apple App Store.

”Avtalet” har den betydelse som framgår i punkten 1.2.

”Bokningstid” avser den period för vilken Användaren reserverat ett Fordon. 

”Bolaget” har den betydelse som framgår i punkten 1.1.

”Fordon” avser en personbil som Användaren disponerar genom nyttjande av Tjänsten.

”KINTO-plats” avser en plats som Användaren hämtar och lämnar bokat Fordon på. En KINTO-plats kan rymma en eller flera parkeringsplatser tillhörande KINTO. 

”Prislista” avser den prislista som Bolaget vid var tid tillämpar för nyttjande av Tjänsten, inkluderande priser och Tilläggsavgifter. Vid var tid gällande Prislista finns tillgänglig på Webbplatsen och i Appen.

”Självrisk” avser den del av skadekostnaden som Användaren själv får stå för vid skador på Fordonet eller vid framförandet av Fordonet.

”Tankkort” avser det betalkort som Fordonet är utrustat med och som Användaren ska använda för att betala för tankning av Fordonet på den stationskedja för vilken Tankkortet är giltigt. 

”Tilläggsavgifter” avser de tilläggsavgifter som anges i Prislistan. 

”Tjänsten” har den betydelse som framgår i punkten 1.2.

”Webbplatsen” avser www.kinto-mobility.se.

 

3. Grundläggande krav på Användaren 

3.1 För att nyttja Tjänsten behöver Användaren registrera ett medlemskap hos KINTO. 

3.2 Användaren måste vara minst 18 år och inneha giltigt körkort med minst behörigheten B eller motsvarande för att nyttja Tjänsten. Bolaget har rätt att vid ett eller flera tillfällen, när Bolaget anser det påkallat, kontrollera Användarens körkort i tillämpligt körkortsregister samt i Biluthyrarna Sveriges register. Användaren ska på begäran av Bolaget uppvisa giltigt körkort vid registrering för nyttjande av Tjänsten. Bolaget har rätt att spara bild eller annan information som styrker Användarens innehav av giltigt körkort.  

3.3 Användaren ska inneha ett giltigt BankID och vara folkbokförd i Sverige för att nyttja Tjänsten. Bolaget kan dock från fall till fall även bevilja Användare som inte innehar BankID eller är folkbokförd i Sverige att nyttja Tjänsten. Användaren måste identifiera sig på av Bolaget från tid till annan angivet sätt för att få tillgång till Tjänsten. 

3.4 Användaren är skyldig att, före registrering för nyttjande av Tjänsten och före varje nyttjande av Tjänsten, utan dröjsmål till Bolaget rapportera varje begränsning i sin rätt att framföra motorfordon, exempelvis att körkortet återkallats, inte förnyats eller är villkorat på ett sådant sätt att Användaren inte får lov att framföra Tjänstens Fordon.  

3.5 Användaren ska alltid ha sitt körkort med sig vid framförande av Fordon. 

3.6 Användaren är medveten om att särskilda bestämmelser gäller för körkort utfärdat utanför EU/EES och ansvarar själv för att sådant körkort är giltigt i land där Användaren framför Fordon. Användaren ansvarar själv för att ta reda på innehållet i tillämpliga bestämmelser, t.ex. genom att vända sig till Transportstyrelsen.

3.7 Användaren ska ha en enligt Bolagets bedömning godtagbar betalningsförmåga. Bolaget har rätt att när som helst och vid flera tillfällen kontrollera Användarens betalningsförmåga genom kreditupplysning. 

3.8 Användaren får inte dela inloggningsuppgifter för nyttjande av Tjänsten med obehöriga och ska förvara inloggningsuppgifterna på sådant sätt att obehöriga inte kan få tillgång till dem. Användaren ska omgående anmäla till Bolaget om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till Användarens inloggningsuppgifter. Om sådan anmälan inte gjorts, ansvarar Användaren för alla bokningar som gjorts med Användarens inloggningsuppgifter. 

 

4. Bokning av Fordon 

4.1 För KINTO SHARE gäller att Fordon bokas i Appen eller på Webbplatsen. För KINTO FLEX gäller att fordon bokas på Webbplatsen. En bokning är giltig först när den godkänts av Bolaget i Appen eller på Webbplatsen.

4.2 Användaren får, beroende på medlemskapsnivå, ha ett antal kommande bokningar samtidigt men bokningarna får inte vara överlappande (dvs. Användaren kan inte ha två bokningar under samma tid).

4.3 Minsta tillåtna Bokningstid är en timme för KINTO SHARE och 30 dagar för KINTO FLEX.

4.4 Uppkommer driftstopp under Aktiv Bokning som beror på trafik- eller vagnskada vilket omöjliggör fortsatt färd eller om Fordonet blir stulet, upphör bokningen att gälla efter det att Användaren kontaktat Bolaget och vid stöld även gjort en polisanmälan. 

4.5 En bokning får inte överlåtas eller upplåtas till annan person (fysisk eller juridisk person). 

 

5. Bolagets ansvar

 

5.1 Tillhandahållande av Fordon


KINTO SHARE

5.1.1 För KINTO SHARE gäller följande avseende Bolagets tillhandahållande av Fordon, ersättningsfordon etc.

5.1.1.1  Bolaget tillhandahåller Fordon efter att en bokning gjorts av en Användare som godkänts av Bolaget i Appen eller på Webbplatsen. 

5.1.1.2 Om ett Fordon inte finns på angiven KINTO-plats eller inte är körbart vid Bokningstidens start ska Bolaget i den mån det är möjligt försöka ordna ett ersättningsfordon.

5.1.1.3 Om Fordonet får driftstopp under Aktiv Bokning och driftstoppet är direkt eller indirekt orsakat av Användaren, ska Bolaget i första hand försöka avhjälpa felet. Om detta inte är möjligt, ska bokningen anses avslutad. Bolaget ska försöka ordna ett ersättningsfordon för fortsatt resa, om Användaren så önskar, på Användarens bekostnad. Användaren ska ersätta Bolagets kostnader för återförande av Fordonet.

5.1.1.4 Om Fordonet får driftstopp under Aktiv Bokning och driftstoppet är orsakat av Bolaget, ska Bolaget i första hand försöka avhjälpa felet och i andra hand erbjuda ersättningsresa eller ersättningsfordon på Bolagets bekostnad. Om detta inte är möjligt, ska Bolaget erbjuda lämplig alternativ transport till destinationen alternativt tillbaka till Fordonets KINTO-plats. 

5.1.1.5 Om Fordonet får driftstopp under Aktiv Bokning och driftstoppet är orsakat av en leverantör utanför Bolagets ansvarsområde (såsom men inte begränsat till leverantörer av telekommunikationstjänster och bränsle) är Bolaget inte skyldigt att erbjuda ersättningsfordon. 

5.1.1.6 I de fall Bolaget tillhandahåller tjänsten ”Vägassistans”, dvs. en försäkring som innebär att Användaren kan få assistans vid oväntade incidenter i samband med nyttjande av Fordon m.m., ansvarar Bolaget för kostnaderna för tjänsten.

5.1.1.7 Användaren är inte skyldig att köpa försäkring för Fordonet via Bolaget. Om Användaren har beslutat att använda sig av en annan försäkring än den som tillhandahålls via Bolaget, är Användaren medveten om att Bolaget kan komma att begära ersättning för att lämna assistans och uppgifter som efterfrågas av Användare för att denne ska erhålla försäkringsskydd eller betalning från sitt försäkringsbolag. Bolaget är således inte skyldigt att lämna sådan assistans utan kostnad för Användaren.

 

KINTO FLEX

5.1.2 För KINTO FLEX gäller följande avseende Bolagets tillhandahållande av Fordon, ersättningsfordon etc.

5.1.2.1 Bolaget åtar sig att säkerställa att överenskommet Fordon finns tillgängligt på avtalad KINTO-plats när Bokningstiden inleds. Fordonet ska hämtas upp av Användaren på KINTO-platsen tillsammans med nycklar, Tankkort etc. Användaren är medveten att Aktiv Bokning inleds enligt reservationen oaktat om Fordonet avhämtas eller inte.

5.1.2.2 Om ett Fordon av överenskommen modell inte finns på angiven KINTO-plats eller inte är körbart vid Bokningstidens start ska Bolaget utan kostnad för Användaren ordna ett ersättningsfordon av samma eller högre prisnivå än den som gäller enligt reservationen.

5.1.2.3 Om Fordonet får driftstopp under Aktiv Bokning och driftstoppet är direkt eller indirekt orsakat av Användaren, ska Bolaget i första hand försöka avhjälpa felet. Om detta inte är möjligt, ska bokningen anses avslutad. Bolaget ska försöka ordna ett ersättningsfordon för fortsatt resa, om Användaren så önskar, på Användarens bekostnad. Användaren ska ersätta Bolagets kostnader för återförande av Fordonet.

5.1.2.4 Om Fordonet får driftstopp under Aktiv Bokning och driftstoppet är orsakat av Bolaget, ska Bolaget i första hand försöka avhjälpa felet och i andra hand erbjuda ersättningsresa eller ersättningsfordon på Bolagets bekostnad. 

5.1.2.5 Om Fordonet får driftstopp under Aktiv Bokning och driftstoppet är orsakat av en leverantör utanför Bolagets ansvarsområde (såsom men inte begränsat till leverantörer av telekommunikationstjänster och bränsle) är Bolaget inte skyldigt att erbjuda ersättningsfordon. 

5.1.2.6 I de fall Bolaget tillhandahåller tjänsten ”Vägassistans”, dvs. en försäkring som innebär att Användaren kan få assistans vid oväntade incidenter i samband med nyttjande av Fordon m.m., ansvarar Bolaget för kostnaderna för tjänsten.

5.1.2.7 Användaren är inte skyldig att köpa försäkring för Fordonet via Bolaget. Om Användaren har beslutat att använda sig av en annan försäkring än den som tillhandahålls via Bolaget, är Användaren medveten om att Bolaget kan komma att begära ersättning för att lämna assistans och uppgifter som efterfrågas av Användare för att denne ska erhålla försäkringsskydd eller betalning från sitt försäkringsbolag. Bolaget är således inte skyldigt att lämna sådan assistans utan kostnad för Användaren.

 

5.2 Äganderätt 

Fordonet, inklusive all därtill hörande utrustning, är och förblir Bolagets egendom.

 

5.3 Begränsningar i Bolagets ansvar

5.3.1 Bolaget garanterar inte att Fordon alltid finns tillgängliga i Tjänsten. Bolaget förbehåller sig rätten att byta ut bokat Fordon mot likvärdig modell vid t.ex. service, reparation eller fordonsfel. Bolaget förbehåller sig även rätten att stänga och/eller flytta en KINTO-plats utan föregående meddelande därom.

5.3.2 Bolaget garanterar inte att Bolagets ordinarie service kan tillhandahållas för Fordon som befinner sig utanför Sveriges gränser. Vid problem med Fordon utomlands ska Användaren alltid skyndsamt kontakta Bolagets kundservice för att diskutera lösningar från fall till fall.

5.3.3 Bolaget garanterar inte att dess försäkring gäller om Fordon befinner sig utanför Sverige, Norge, Danmark eller Finland i strid med Avtalet och/eller framförs av person som inte får framföra Fordonet enligt Avtalet. Om försäkringen inte gäller är Användaren skyldig att ersätta samtliga kostnader för skador på Fordonet som uppstår i nämnda situationer, innebärande ett belopp som kan överskrida full Självrisk. 

5.3.4 Om Användaren genom oaktsamhet vållar skada som gör Fordonet obrukbart i enlighet med punkten 6.4.11 har Bolaget inget ansvar för att tillhandahålla ersättningsfordon, transportera hem Användaren eller bistå med vidare transport. 

5.3.5 Bolagets ansvar under detta Avtal är begränsat och omfattar aldrig ersättning för indirekt förlust såsom exempelvis inkomstbortfall till följd av fel på Fordon, annan Användares sena återlämnande av Fordon, skada på Fordon eller annan omständighet utanför Bolagets kontroll.

5.3.6 Bolaget har inget ansvar vid underlåtenhet att fullgöra skyldighet enligt detta Avtal under sådan period och i sådan utsträckning som underlåtenheten beror på omständighet utanför Bolagets skäliga kontroll, såsom naturkatastrofer, epidemier, krig, myndighetsrestriktioner, strejker, embargon eller obligatorisk återkallelse av aktuell bilmodell, förutsatt att underlåtenheten inte beror på Bolaget och att Bolaget inte rimligen kunde undvikit underlåtenheten.

 

6. Användarens ansvar 

6.1 Bruk av Fordon m.m. 

6.1.1 Användaren ansvarar för Fordonet under Aktiv Bokning. Användaren ska vårda Fordonet väl och tillse att Fordonet hålls i funktionsdugligt och lagenligt skick. 

6.1.2 Användaren ska framföra Fordonet med omdöme och med iakttagande av gällande trafikregler och andra tillämpliga lagar och regler.

6.1.3 Användaren ska följa av Bolaget utfärdade, vid var tid gällande, användarinstruktioner (inklusive instruktioner angivna i Appen) och dessa Allmänna Villkor samt tillämpliga användarmanualer och specifikationer.

6.1.4 Användaren ska åtgärda oljenivå, kylvatten, ringtryck, spolarvätska m.m. enligt angivna instruktioner, om detta påkallas. Användaren ska iaktta och följa Fordonets varningssystem och om möjligt omgående åtgärda problemet, alternativt omgående rapportera eventuella varningar till Bolagets kundservice. 

6.1.5 Om Fordonet är en elbil eller en plug-in-hybrid, ska Användaren tillse att laddkabel alltid medföljer Fordonet under färd, att kabeln ansluts på ett korrekt sätt vid återlämning och att laddning påbörjas. 

 
6.2 Otillåtet brukande 

6.2.1 Användaren får inte använda Fordonet för annat än normalt bruk på väg. Användaren får således exempelvis inte använda Fordonet för att bogsera, skjuta eller flytta annat Fordon eller för fartprover, tävlingskörning etc. Användaren får inte heller framföra Fordonet i terräng, på halkbana eller isbelagt vatten. 

6.2.2 Användaren får inte framföra Fordonet vårdslöst eller påverkad av alkohol, läkemedel, narkotiska preparat eller dylikt.  

6.2.3 Användaren får inte nyttja Fordonet för transport av lättantändligt, giftigt eller annars farligt gods eller gods som på grund av sin form, storlek, vikt eller annat kan skada Fordonet på in- eller utsidan.

6.2.4 Användaren får inte nyttja Fordonet för utförande av eller direkt eller indirekt i samband med kriminell eller olaglig handling.

6.2.5 Användaren får inte låna ut, hyra ut eller överlåta Fordonet till annan person eller företag. 

6.2.6 Fordonet får inte användas i yrkesmässig trafik, såsom exempelvis taxiverksamhet eller ride-sharing, och inte heller för att transportera personer eller gods mot ersättning. Fordonet får användas för övningskörning, förutsatt att övningskörningen utförs enligt tillämpliga lagar och föreskrifter. 

6.2.7 Användaren får inte låta annan person framföra Fordonet, med undantag för person som genomgått registreringsprocessen för Tjänsten och godkänts som användare av Bolaget och har ett aktivt användarkonto (och därmed är bunden av dessa Allmänna Villkor). Användaren är ansvarig för att kontrollera varje sådan persons körkort och att varje sådan persons brukande av Fordonet sker i enlighet med Avtalet. Användaren har även betalningsansvaret för bokningen. 

6.2.8 Användaren får under inga omständigheter stänga av airbagen på passagerarsidan. Bilbarnstol får endast monteras i baksätet och aldrig i framsätet.

6.2.9 Användare ska tillse att ingen röker, förtär alkoholhaltiga drycker eller nyttjar narkotiska eller andra olagliga preparat i Fordonet. 

6.2.10 Användaren ska tillse att inga djur vistas i Fordonet. 

6.2.11 Användaren får inte lämna Fordonet olåst när Användaren, eller annan person i Användarens sällskap, inte befinner sig i Fordonet.

6.2.12 Om Fordonet är en elbil eller en plug-in-hybrid får laddkabel inte användas för annat ändamål än för att ladda Fordonet.

6.2.13 Användaren får inte manipulera kilometermätare, telematik eller annan utrustning som finns i Fordonet. 

6.2.14 Användaren får inte köra Fordonet utanför Sverige, Norge, Danmark och Finland utan skriftligt godkännande från Bolaget.

6.2.15 Bolaget har rätt att besiktiga Fordonet under Aktiv Bokning om det finns skälig anledning att anta att äganderätten till Fordonet är i fara eller att betydande risk för värdeminskning föreligger. Användaren är skyldig att medverka till en sådan besiktning.

6.2.16 Om bokningen avser en period om minst 22 dagar ansvarar Användaren för att service utförs och antecknas i serviceboken. Vidare, om Bokningstiden avser en period o