Allmänna villkor

Allmänna villkor för KINTO (version 2024:1)


Click here for English version

 1. Inledning

  1. Toyota Sweden AB, org.nr 556041-0010 (”Bolaget”), box 1103, 172 22 Sundbyberg tillhandahåller bildelningstjänsten KINTO SHARE och KINTO FLEX (nedan tillsammans benämnda ”KINTO”).

  2. Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) utgör en del av avtalet (”Avtalet”) som ingåtts mellan Bolaget och i Avtalet angiven användare (”Användaren”) avseende nyttjande av Bolagets bildelningstjänst KINTO SHARE eller KINTO SHARE varigenom Användaren kan hyra Fordon av Bolaget på de villkor som anges i Avtalet (”Tjänsten”).

  3. Genom att markera godkännanderutan i registreringsprocessen bekräftar Användaren att denne läst och godkänt dessa Allmänna Villkor och att Avtalet har ingåtts.

  4. Beroende på de val Användaren gör i samband med bokning av ett Fordon på Webbplatsen eller i Appen kan Användaren antingen utnyttja KINTO SHARE eller KINTO FLEX. KINTO SHARE är Bolagets all-inclusive mobilitetslösning där Användaren får tillgång till ett antal olika bilar som är tillgängliga för bokning 24/7. KINTO FLEX är ett flexibelt leasingalternativ där Användaren får tillgång till ett specifikt Fordon under en period om mellan 30 och 365 dagar. Dessa Allmänna Villkor gäller för både KINTO SHARE och KINTO FLEX, om inte annat framkommer häri.


 2. Definitioner
   

  I dessa Allmänna Villkor ska följande ord och uttryck ha den innebörd som anges nedan.

  ”Aktiv Bokning” avser

  • för KINTO SHARE perioden från det att Användaren påbörjat en bokning genom att låsa upp Fordonet med Appen eller genom Bolagets kundservice till dess att Användaren återlämnat Fordonet till dess KINTO-plats eller annan av Bolaget anvisad plats och låst Fordonet samt avslutat bokningen i Appen eller genom Bolagets kundservice; och

  • för KINTO FLEX perioden som inleds enligt vad som framgår i reservationen och avslutas efter Användarens avtalsenliga uppsägning varefter Fordonet med tillhörande nycklar och annan utrustning ska återlämnas på den KINTO-plats där Fordonet hämtades upp eller annan av Bolaget anvisad plats.

  ”Allmänna Villkor” har den betydelse som framgår i punkten 1.2.

  ”Användaren” eller ”Hyrestagaren” har den betydelse som framgår i punkten 1.2.

  ”Användarens Betalkort” avser Användarens för Tjänsten registrerade betalkort eller kreditkort.

  ”App” eller ”Appen” avser av Bolaget tillhandahållen mobilapplikation ”KINTO Share Nordics” för Tjänsten, vilken finns tillgänglig för nedladdning i Google Play Store och Apple App Store.

  ”Avtalet” har den betydelse som framgår i punkten 1.2.

  ”Bokningstid” avser den period för vilken Användaren reserverat ett Fordon.

  ”Bolaget” har den betydelse som framgår i punkten 1.1.

  ”Fordon” avser en personbil som Användaren disponerar genom nyttjande av Tjänsten.

  ”KINTO-plats” avser en plats som Användaren hämtar och lämnar bokat Fordon på. En KINTO-plats kan rymma en eller flera parkeringsplatser tillhörande KINTO.

  ”Prislista” avser den prislista som Bolaget vid var tid tillämpar för nyttjande av Tjänsten, inkluderande priser och Tilläggsavgifter. Vid var tid gällande Prislista finns tillgänglig på Webbplatsen och i Appen.

  ”Självrisk” avser den del av skadekostnaden som Användaren själv får stå för vid skador på Fordonet eller vid framförandet av Fordonet.

  ”Tankkort” avser det betalkort som Fordonet är utrustat med och som Användaren ska använda för att betala för tankning av Fordonet på den stationskedja för vilken Tankkortet är giltigt.

  ”Tilläggsavgifter” avser de tilläggsavgifter som anges i Prislistan.

  ”Tjänsten” har den betydelse som framgår i punkten 1.2.

  ”Webbplatsen” avser www.kinto-mobility.se.


 3. Grundläggande krav på Användaren
   
  1. För att nyttja Tjänsten behöver Användaren registrera ett medlemskap hos KINTO.

  2. Användaren måste vara minst 18 år och inneha giltigt körkort med minst behörigheten B eller motsvarande för att nyttja Tjänsten. Bolaget har rätt att vid ett eller flera tillfällen, när Bolaget anser det påkallat, kontrollera Användarens körkort i tillämpligt körkortsregister samt i Biluthyrarna Sveriges register. Användaren ska på begäran av Bolaget uppvisa giltigt körkort vid registrering för nyttjande av Tjänsten. Bolaget har rätt att spara bild eller annan information som styrker Användarens innehav av giltigt körkort.

  3. Användaren ska inneha ett giltigt BankID och vara folkbokförd i Sverige för att nyttja Tjänsten. Bolaget kan dock från fall till fall även bevilja Användare som inte innehar BankID eller är folkbokförd i Sverige att nyttja Tjänsten. Användaren måste identifiera sig på av Bolaget från tid till annan angivet sätt för att få tillgång till Tjänsten.

  4. Användaren är skyldig att, före registrering för nyttjande av Tjänsten och före varje nyttjande av Tjänsten, utan dröjsmål till Bolaget rapportera varje begränsning i sin rätt att framföra motorfordon, exempelvis att körkortet återkallats, inte förnyats eller är villkorat på ett sådant sätt att Användaren inte får lov att framföra Tjänstens Fordon.

  5. Användaren ska alltid ha sitt körkort med sig vid framförande av Fordon.

  6. Användaren är medveten om att särskilda bestämmelser gäller för körkort utfärdat utanför EU/EES och ansvarar själv för att sådant körkort är giltigt i land där Användaren framför Fordon. Användaren ansvarar själv för att ta reda på innehållet i tillämpliga bestämmelser, t.ex. genom att vända sig till Transportstyrelsen.

  7. Användaren ska ha en enligt Bolagets bedömning godtagbar betalningsförmåga. Bolaget har rätt att när som helst och vid flera tillfällen kontrollera Användarens betalningsförmåga genom kreditupplysning.

  8. Användaren får inte dela inloggningsuppgifter för nyttjande av Tjänsten med obehöriga och ska förvara inloggningsuppgifterna på sådant sätt att obehöriga inte kan få tillgång till dem. Det innebär t.ex. att Användaren ska ha lösenords/pinkods-skydd på sin mobiltelefon. Användaren ska omgående anmäla till Bolaget om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till Användarens inloggningsuppgifter. Om sådan anmälan inte gjorts, ansvarar Användaren för alla bokningar och därmed förenliga kostnader som gjorts med Användarens inloggningsuppgifter.


 4. Bokning av Fordon
   
  1. För KINTO SHARE gäller att Fordon bokas i Appen eller på Webbplatsen. För KINTO FLEX gäller att fordon bokas på Webbplatsen. En bokning är giltig först när den godkänts av Bolaget i Appen eller på Webbplatsen.

  2. Användaren får, beroende på medlemskapsnivå, ha ett antal kommande bokningar samtidigt men bokningarna får inte vara överlappande (dvs. Användaren kan inte ha två bokningar under samma tid).
  3. Minsta tillåtna Bokningstid är en timme för KINTO SHARE och 30 dagar för KINTO FLEX.

  4. Uppkommer driftstopp under Aktiv Bokning som beror på trafik- eller vagnskada vilket omöjliggör fortsatt färd eller om Fordonet blir stulet, upphör bokningen att gälla efter det att Användaren kontaktat Bolaget och vid stöld även gjort en polisanmälan.

  5. En bokning får inte överlåtas eller upplåtas till annan person (fysisk eller juridisk person).


 5. Bolagets ansvar

  1. Tillhandahållande av Fordon

   KINTO SHARE
   1. För KINTO SHARE gäller följande avseende Bolagets tillhandahållande av Fordon, ersättningsfordon etc.


    1. Bolaget tillhandahåller Fordon efter att en bokning gjorts av en Användare som godkänts av Bolaget i Appen eller på Webbplatsen.

    2. Om ett Fordon inte finns på angiven KINTO-plats eller inte är körbart vid Bokningstidens start ska Bolaget i den mån det är möjligt försöka ordna ett ersättningsfordon.

    3. Om Fordonet får driftstopp under Aktiv Bokning och driftstoppet är direkt eller indirekt orsakat av Användaren, ska Bolaget i första hand försöka avhjälpa felet. Om detta inte är möjligt, ska bokningen anses avslutad. Bolaget ska försöka ordna ett ersättningsfordon för fortsatt resa, om Användaren så önskar, på Användarens bekostnad. Användaren ska ersätta Bolagets kostnader för återförande av Fordonet.

    4. Om Fordonet får driftstopp under Aktiv Bokning och driftstoppet är orsakat av Bolaget, ska Bolaget i första hand försöka avhjälpa felet och i andra hand erbjuda ersättningsresa eller ersättningsfordon på Bolagets bekostnad. Om detta inte är möjligt, ska Bolaget erbjuda lämplig alternativ transport till destinationen alternativt tillbaka till Fordonets KINTO-plats.

    5. Om Fordonet får driftstopp under Aktiv Bokning och driftstoppet är orsakat av en leverantör utanför Bolagets ansvarsområde (såsom men inte begränsat till leverantörer av telekommunikationstjänster och bränsle) är Bolaget inte skyldigt att erbjuda ersättningsfordon.

    6. I de fall Bolaget tillhandahåller tjänsten ”Vägassistans”, dvs. en försäkring som innebär att Användaren kan få assistans vid oväntade incidenter i samband med nyttjande av Fordon m.m., ansvarar Bolaget för kostnaderna för tjänsten.

    7. Användaren är inte skyldig att köpa försäkring för Fordonet via Bolaget. Om Användaren har beslutat att använda sig av en annan försäkring än den som tillhandahålls via Bolaget, är Användaren medveten om att Bolaget kan komma att begära ersättning för att lämna assistans och uppgifter som efterfrågas av Användaren för att denne ska erhålla försäkringsskydd eller betalning från sitt försäkringsbolag. Bolaget är således inte skyldigt att lämna sådan assistans utan kostnad för Användaren.


     KINTO FLEX
 6. För KINTO FLEX gäller följande avseende Bolagets tillhandahållande av Fordon, ersättningsfordon etc.


  1. Bolaget åtar sig att säkerställa att överenskommet Fordon finns tillgängligt på avtalad KINTO-plats när Bokningstiden inleds. Fordonet ska hämtas upp av Användaren på KINTO-platsen tillsammans med nycklar, eventuellt Tankkort etc. Användaren är medveten att Aktiv Bokning inleds enligt reservationen oaktat om Fordonet avhämtas eller inte.

  2. Om ett Fordon av överenskommen modell inte finns på angiven KINTO-plats eller inte är körbart vid Bokningstidens start ska Bolaget utan kostnad för Användaren ordna ett ersättningsfordon av samma eller högre prisnivå än den som gäller enligt reservationen.

  3. Om Fordonet får driftstopp under Aktiv Bokning och driftstoppet är direkt eller indirekt orsakat av Användaren, ska Bolaget i första hand försöka avhjälpa felet. Om detta inte är möjligt, ska bokningen anses avslutad. Bolaget ska försöka ordna ett ersättningsfordon för fortsatt resa, om Användaren så önskar, på Användarens bekostnad. Användaren ska ersätta Bolagets kostnader för återförande av Fordonet.

  4. Om Fordonet får driftstopp under Aktiv Bokning och driftstoppet är orsakat av Bolaget, ska Bolaget i första hand försöka avhjälpa felet och i andra hand erbjuda ersättningsresa eller ersättningsfordon på Bolagets bekostnad.

  5. Om Fordonet får driftstopp under Aktiv Bokning och driftstoppet är orsakat av en leverantör utanför Bolagets ansvarsområde (såsom men inte begränsat till leverantörer av telekommunikationstjänster och bränsle) är Bolaget inte skyldigt att erbjuda ersättningsfordon.

  6. I de fall Bolaget tillhandahåller tjänsten ”Vägassistans”, dvs. en
   försäkring som innebär att Användaren kan få assistans vid oväntade incidenter i samband med nyttjande av Fordon m.m., ansvarar Bolaget för kostnaderna för tjänsten.

  7. Användaren är inte skyldig att köpa försäkring för Fordonet via Bolaget. Om Användaren har beslutat att använda sig av en annan försäkring än den som tillhandahålls via Bolaget, är Användaren medveten om att Bolaget kan komma att begära ersättning för att lämna assistans och uppgifter som efterfrågas av Användaren för att denne ska erhålla försäkringsskydd eller betalning från sitt försäkringsbolag. Bolaget är således inte skyldigt att lämna sådan assistans utan kostnad för Användaren.

  8. Äganderätt

   Fordonet, inklusive all därtill hörande utrustning, är och förblir Bolagets egendom. 

  9. Begränsningar i Bolagets ansvar


   1. Bolaget garanterar inte att Fordon alltid finns tillgängliga i Tjänsten. Bolaget förbehåller sig rätten att byta ut bokat Fordon mot likvärdig modell vid t.ex. service, reparation eller fordonsfel. Bolaget förbehåller sig även rätten att stänga och/eller flytta en KINTO-plats utan föregående meddelande därom.

   2. Bolaget garanterar inte att Bolagets ordinarie service kan tillhandahållas för Fordon som befinner sig utanför Sveriges gränser. Vid problem med Fordon utomlands ska Användaren alltid skyndsamt kontakta Bolagets kundservice för att diskutera lösningar från fall till fall.

   3. Bolaget garanterar inte att dess försäkring gäller om Fordon befinner sig utanför Sverige, Norge, Danmark eller Finland i strid med Avtalet och/eller framförs av person som inte får framföra Fordonet enligt Avtalet. Om försäkringen inte gäller är Användaren skyldig att ersätta samtliga kostnader för skador på Fordonet som uppstår i nämnda situationer, innebärande ett belopp som kan överskrida full Självrisk.

   4. Om Användaren genom oaktsamhet vållar skada som gör Fordonet obrukbart i enlighet med punkten 6.4.11 har Bolaget inget ansvar för att tillhandahålla ersättningsfordon, transportera hem Användaren eller bistå med vidare transport.

   5. Bolagets ansvar under detta Avtal är begränsat och omfattar aldrig ersättning för indirekt förlust såsom exempelvis inkomstbortfall till följd av fel på Fordon, annan Användares sena återlämnande av Fordon, skada på Fordon eller annan omständighet utanför Bolagets kontroll.

   6. Bolaget har inget ansvar vid underlåtenhet att fullgöra skyldighet enligt detta Avtal under sådan period och i sådan utsträckning som underlåtenheten beror på omständighet utanför Bolagets skäliga kontroll, såsom naturkatastrofer, epidemier, krig, myndighetsrestriktioner, strejker, embargon eller obligatorisk återkallelse av aktuell bilmodell, förutsatt att underlåtenheten inte beror på Bolaget och att Bolaget inte rimligen kunde undvikit underlåtenheten.


 7. Användarens ansvar

  1. Bruk av Fordon m.m.

   1. Användaren ansvarar för Fordonet under Aktiv Bokning. Användaren ska vårda Fordonet väl och tillse att Fordonet hålls i funktionsdugligt och lagenligt skick.

   2. Användaren ska framföra Fordonet med omdöme och med iakttagande av gällande trafikregler och andra tillämpliga lagar och regler.

   3. Användaren ska följa av Bolaget utfärdade, vid var tid gällande, användarinstruktioner (inklusive instruktioner angivna i Appen) och dessa Allmänna Villkor samt tillämpliga användarmanualer och specifikationer.

   4. Användaren ska åtgärda oljenivå, kylvatten, ringtryck, spolarvätska m.m. enligt angivna instruktioner, om detta påkallas. Användaren ska iaktta och följa Fordonets varningssystem och om möjligt omgående åtgärda problemet, alternativt omgående rapportera eventuella varningar till Bolagets kundservice.

   5. Om Fordonet är en elbil eller en plug-in-hybrid, ska Användaren tillse att laddkabel alltid medföljer Fordonet under färd, att kabeln ansluts på ett korrekt sätt vid återlämning och att laddning påbörjas.

  2. Otillåtet brukande

   1. Användaren får inte använda Fordonet för annat än normalt bruk på väg. Användaren får således exempelvis inte använda Fordonet för att bogsera, skjuta eller flytta annat Fordon eller för fartprover, tävlingskörning etc. eller på annat sätt överbelasta Fordonet. Användaren får inte heller framföra Fordonet i terräng, på halkbana eller isbelagt vatten.

   2. Användaren får inte framföra Fordonet vårdslöst eller påverkad av alkohol, läkemedel, narkotiska preparat eller dylikt.

   3. Användaren får inte nyttja Fordonet för transport av lättantändligt, giftigt eller annars farligt gods eller gods som på grund av sin form, storlek, vikt eller annat kan skada Fordonet på in- eller utsidan.

   4. Användaren får inte nyttja Fordonet för utförande av eller direkt eller indirekt i samband med kriminell eller olaglig handling.

   5. Användaren får inte låna ut, hyra ut eller överlåta Fordonet till annan person eller företag.

   6. Fordonet får inte användas i yrkesmässig trafik, såsom exempelvis taxiverksamhet eller ride-sharing, och inte heller för att transportera personer eller gods mot ersättning. Fordonet får användas för övningskörning, förutsatt att övningskörningen utförs enligt tillämpliga lagar och föreskrifter. Vid sådan övningskörning gäller inte det krav på att den som framför Fordonet (dvs. den som övningskör) ska vara godkänd som användare som anges i punkt 6.2.7.

   7. Användaren får inte låta annan person framföra Fordonet, med undantag för person som genomgått registreringsprocessen för Tjänsten och godkänts som användare av Bolaget och har ett aktivt användarkonto (och därmed är bunden av dessa Allmänna Villkor). Användaren är ansvarig för att kontrollera varje sådan persons körkort och att varje sådan persons brukande av Fordonet sker i enlighet med Avtalet. Användaren har även betalningsansvaret för bokningen.

   8. Användaren får under inga omständigheter stänga av airbagen på passagerarsidan. Bilbarnstol får endast monteras i baksätet och aldrig i framsätet.

   9. Användare ska tillse att ingen röker, förtär alkoholhaltiga drycker eller nyttjar narkotiska eller andra olagliga preparat i Fordonet.

   10. Användaren ska tillse att inga djur vistas i Fordonet. Oaktat det föregående gäller att Användaren får ha husdjur i vissa av Bolaget specificerade bilar/bilmodeller under förutsättning att husdjuret placeras på ett säkert sätt i en bur i Fordonet. Användaren ansvarar för att buren sätts fast på ett säkert sätt för husdjuret och övriga personer i bilen. Husdjuret ska under hela färden vistas i buren. Användaren ska städa Fordonet efter användning på så sätt att hår eller annan nedsmutsning från husdjuret inte förekommer. Brister i det föregående debiteras enligt prislista i Bilaga 1. Bilar/bilmodeller där husdjur är tillåtna presenteras på Webbplatsen och dessa kan komma att ändras eller tas bort utan föregående information.

   11. Användaren får inte lämna Fordonet olåst när Användaren, eller annan person i Användarens sällskap, inte befinner sig i Fordonet.

   12. Om Fordonet är en elbil eller en plug-in-hybrid får laddkabel inte användas för annat ändamål än för att ladda Fordonet.

   13. Användaren får inte manipulera kilometermätare, telematik eller annan utrustning som finns i Fordonet.

   14. Användaren får inte köra Fordonet utanför Sverige, Norge, Danmark och Finland utan skriftligt godkännande från Bolaget.

   15. Bolaget har rätt att besiktiga Fordonet under Aktiv Bokning om det finns skälig anledning att anta att äganderätten till Fordonet är i fara eller att betydande risk för värdeminskning föreligger. Användaren är skyldig att medverka till en sådan besiktning.

   16. Om bokningen avser en period om minst 22 dagar ansvarar Användaren för att service utförs och antecknas i serviceboken. Vidare, om Bokningstiden avser en period om minst 22 dagar ansvarar Användaren för däckskifte i den mån det krävs av lag (t ex från sommar- till vinterdäck). Om Fordonets display indikerar att service ska utföras eller om däckskifte krävs ska Användaren kontakta Bolagets kundservice för närmare anvisningar. Avgiften för service och däckskifte ska betalas av Bolaget. Om Användaren inte utför service/underhåll enligt Fordonets service- och garantihäfte har Bolaget rätt att ta ut en avgift.

  3. Trafik- och parkeringsbestämmelser m.m.

   1. Användaren ansvarar gentemot Bolaget för böter, avgifter och andra påföljder på grund av dennes överträdelse av trafik- och parkeringsbestämmelser som kan drabba Bolaget i egenskap av Fordonets ägare, såsom exempelvis felparkeringsavgift och kontrollavgift.

   2. Om Användaren vill bestrida en felparkeringsavgift (parkeringsanmärkning som är utfärdad på kommunala gator) ska Användaren först betala avgiften och sedan ta kontakt med Bolagets kundservice. Om Användaren vill bestrida en kontrollavgift (parkeringsanmärkning som är utfärdad på tomtmark) ska Användaren ta kontakt med Bolagets kundservice snarast möjligt.

   3. Bolaget har rätt att vid förfrågan från polismyndighet avseende ansvar för överträdelse av trafik- och parkeringsbestämmelser eller andra lagöverträdelser uppge identiteten på den Användare som bokat det aktuella Fordonet vid den aktuella tidpunkten.

   4. Användaren ansvarar gentemot Bolaget för trängselskatt, broavgifter, färjeavgifter, vägtullar och motsvarande avgifter som inte ingår i Tjänsten.

   5. Användaren får inte parkera sitt eget eller annat fordon på en KINTO-plats eller annan parkeringsplats avsedd för ett Fordon. Bolaget har rätt att påföra Användaren felparkeringsavgift om parkeringsförbudet överträds.

   6. Användaren har rätt att parkera ett Fordon på en KINTO-plats under Aktiv Bokning om den Aktiva Bokningen understiger 22 dagar. Om Bolagets parkeringsplatser på en KINTO-plats är fullbelagda när Användaren ska returnera Fordonet ska Användaren ställa Fordonet på annan närliggande parkeringsplats samt omedelbart kontakta Bolagets kundservice och följa Bolagets instruktioner.

  4. Skada eller förlust av Fordon

   1. Användaren ansvarar för att Fordonet inte skadas eller förkommer under Aktiv Bokning.

   2. Användaren är skyldig att innan avfärd från Fordonets KINTO-plats noggrant skadekontrollera Fordonet genom att jämföra skadeloggen med eventuella skador på Fordonet. För KINTO SHARE finns skadeloggen i Appen. För KINTO FLEX tillhandahålls skadeloggen när Användare hämtar upp Fordonet. Finns skador som inte är noterade i skadeloggen, ska dessa omedelbart, innan Fordonet nyttjas för avfärd, rapporteras till Bolagets kundservice. För KINTO SHARE kan detta göras genom att Användaren skickar foto och beskrivning av skadan i Appen.

   3. Om skadekontroll och/eller inrapportering av ny skada inte görs före avfärd, anses ej rapporterad skada på Fordonet ha uppkommit under Aktiv Bokning och Användaren blir ersättningsskyldig för skadan om inte Användaren kan visa att skadan inte orsakats av Användarens oaktsamhet. Även kraftig nersmutsning, röklukt och/eller annan ej normal doft räknas som skada.

   4. Användaren ska även genomföra en skadebesiktning vid återlämning av Fordonet för att kontrollera om några nya skador uppkommit under Aktiv Bokning. Har Fordonet nya skador, ska Användaren vidta de åtgärder som anges i punkten 6.4.9.

   5. Vid kollision med vissa djur är Användaren skyldig att omedelbart göra en polisanmälan. Skyldigheten gäller för älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn och mufflonfår.

   6. Vid stöld av eller inbrott i Fordonet ska Användaren omgående kontakta Bolagets kundservice och göra en stöld- eller inbrottsanmälan samt göra en polisanmälan.

   7. Användaren ansvarar för kostnad för Självrisk för skador, såsom t.ex. plåt- eller lackskada, punktering eller stenskott, som uppstår på Fordonet under Aktiv Bokning och som orsakats av Användarens oaktsamhet. Användaren ska vara fri från ansvar om skadan eller förlusten beror på brister på/i Fordonet eller om Användaren kan visa att skadan inte orsakats av Användarens oaktsamhet.

   8. Användaren ska hålla Bolaget skadeslöst från krav från tredje part som härleds till skada, förlust, personskada eller dödsfall som orsakats av eller har samband med Fordonet eller användandet av detsamma, och som inte är ett direkt resultat av grov oaktsamhet eller uppsåtligt handlande från Bolagets sida.

   9. Vid skada på eller i Fordonet eller vid förlust av till Fordonet tillhörande utrustning, ska Användaren omgående kontakta Bolaget. Användaren ska vid skada dessutom omgående fylla i en skadeanmälningsblankett och skicka till Bolaget. Skadeanmälningsblankett tillhandahålls via Bolagets kundservice. Om Bolaget inte erhåller skadeanmälan regleras skadan på inkomna uppgifter och Användaren kan debiteras full kostnad för skadan.

   10. Användaren ska på begäran från Bolaget eller försäkringsbolaget medverka vid skadereglering. Om Användaren inte medverkar kan Användaren komma att debiteras full kostnad för skadan.

   11. Om försäkringsbolaget anser att Användaren varit vållande eller medvållande till skada som uppstått för tredje part eller tredje parts egendom, debiteras Användaren, förutom eventuell vagnskadesjälvrisk, även trafiksjälvrisk för tredje parts skador.

   12. Om Användaren genom oaktsamhet är vållande till skada som gör Fordonet obrukbart, anses bokningen avslutad i samma stund som Användaren krockar/skadar Fordonet. Användaren debiteras dock avgift för hela Bokningstiden.

   13. Användaren ska ersätta skador på eller förlust av utrustning som Fordonet är utrustad med och som uppstår under Aktiv Bokning.

   14. Alla KINTOs Fordon är utrustade med “eCare” och “Crash Detection System”, dvs. tjänster som automatiskt registrerar vissa händelser, och Användaren godkänner att om Fordonet är med om en olycka, en incident eller om en varningslampa tänds i Fordonet skickas en signal med position och Fordonets status till Bolaget.

  5. Återlämning och tankning av fordon

   1. Användaren ska återlämna Fordonet senast vid utgången av Bokningstiden. För KINTO SHARE gäller att Användaren ska tillse att den Aktiva Bokningen är avslutad i Appen, genom att denne får en bekräftelse i Appen eller genom att kvitto skickats ut. Får Användaren ingen sådan bekräftelse så anses inte den Aktiva Bokningen avslutad. För KINTO FLEX gäller att Användaren ska ta kontakt med Bolagets kundservice för att avsluta sin Aktiva Bokning. Tillsammans med kundservice görs en skadekontroll och kundservice avslutar därefter den Aktiva Bokningen och bekräftar till Användaren. Har Användaren inte fått en bekräftelse från kundservice så anses inte den Aktiva Bokningen avslutad.

    Användaren kan när som helst innan utgången av Bokningstiden förlänga bokningen för KINTO SHARE via Appen, förutsatt att Fordonet är tillgängligt för förlängning. En ny prisberäkning görs då för den förlängda bokningen och denna förlängning ska utgöra en ny Aktiv Bokning.

   2. Användaren får inte tanka Fordonet på annan än den stationskedja för vilken Tankkortet är giltigt. Skulle Tankkortets pinkod (för Tankkortskod, se information i Appen) av någon anledning inte fungera, kan manuell betalning med Tankkortet göras på aktuell station mot uppvisande av legitimation. För KINTO SHARE gäller att bränsle är inkluderat i avgiften för Tjänsten. För KINTO FLEX gäller att bränsle inte är inkluderat i avgiften för Tjänsten. I stället gäller för KINTO FLEX att Användaren betalar för bränsle med Tankkortet och att Bolaget vidarefakturerar sådana kostnader till Användaren månadsvis i efterskott.

   3. Tankkortet får inte användas för att betala annat än bränsle och fordonsrelaterade produkter såsom spolarvätska och motorolja till Fordonet. Tankkortet får inte användas för annat fordon än Fordonet.

   4. Om Användare som använder KINTO SHARE behöver använda egna betalningsmedel för att betala bränsle eller fordonsrelaterade varor, t.ex. i länder utanför Sverige där stationskedjan för vilket Tankkortet är giltigt inte finns, ska originalkvitto alternativt inskannat kvitto sändas till Bolaget senast tio dagar efter avslutad bokning, varvid Användaren ska ersättas med ett belopp motsvarande det faktiska utläggsbeloppet.

   5. Användaren är skyldig att tanka det bränsle som är anvisat för Fordonet i tanklocket. Tankning av annat än anvisat bränsle är absolut förbjudet och kan leda till att Fordonet blir obrukbart eller skadas allvarligt. För undvikande av oklarhet, Självriskeliminering gäller ej om Fordonet tankas med felaktigt bränsle. Bolaget har rätt att debitera Användaren de kostnader som uppstår i samband med tankning med felaktigt bränsle.

   6. Efter brukande av Fordon ska Användaren återlämna Fordonet på den KINTO-plats där det avhämtades eller på annan av Bolaget anvisad plats.

   7. Om Fordonet drivs av bensin eller diesel ska Användaren för KINTO SHARE återlämna Fordonet med minst halv tank. Eldrivet Fordon ska återlämnas laddat till minst 10 %. För KINTO FLEX gäller att Fordonets tank vid återlämnandet ska ha minst samma bränslenivå som vid upphämtning. Eldrivet Fordon ska återlämnas laddat till minst samma nivå som vid upphämtning. Om Fordonet återlämnas med mindre fylld tank eller lägre laddningsnivå än avtalat kommer Användaren att debiteras en Tilläggsavgift.

   8. Vid återlämnandet ska Fordonet lämnas i samma skick som vid avhämtandet bortsett från normal utvändig nedsmutsning. Användaren ska själv ta ut personlig egendom och eventuellt skräp i Fordonet.

   9. Användaren är skyldig att se till att Fordonet låses efter avslutad bokning. Om Fordonet inte går att låsa, ska Användaren omgående kontakta Bolaget för felrapportering.

   10. Alla kostnader hänförliga till Användarens felaktiga handhavande påförs Användaren med ett belopp upp till full Självrisk. Användaren ska därutöver även påföras kostnaden för uppfyllnad av nytt bränsle eller laddning av Fordonet.


 8. Priser, avgifter och betalningsvillkor

  1. För KINTO SHARE gäller följande såvitt avser priser m.m.
   1. Avgifterna för nyttjande av KINTO SHARE återfinns i Bolagets Prislista och består av en fast återkommande medlemsavgift och en rörlig avgift (exempelvis baserad på tid och/eller sträcka) per bokning. Tilläggsavgifter för t.ex. försenad återlämning, onormalt nedsmutsat Fordon, olåst Fordon, ej tankat Fordon etc. kan tillkomma i enlighet med vid var tid gällande Bilaga 1 till Avtalet.

   2. Följande ingår i avgifterna för nyttjande av Tjänsten.

    (a) bränsle,
    (b) självriskreducering (Användaren har möjlighet att välja till självriskeliminering, mot en extra avgift), och
    (c) allmänt tillämpliga avgifter för trängselskatt, vägtullar och brotullar i Sverige, dock inte avgift för Öresundsbron

   3. Bolaget har rätt att debitera Användaren för eventuella andra avgifter för trängselskatt, vägtullar och brotullar som inte ingår i avgiften för Tjänsten, till exempel sådana avgifter i andra länder än Sverige, se punkten 6.3.1.

   4. Tillämplig fast medlemsavgift debiteras Användarens Betalkort vid aktivering av Användarens medlemskap och därefter månadsvis i förskott.

   5. Avgifter som inte ingår i den fasta medlemsavgiften (såsom den rörliga avgiften för bokning) debiteras Användarens Betalkort 30 minuter innan den Aktiva Bokningens start. Om debiteringen misslyckas, genomförs ett andra reservationsförsök 20 minuter innan den Aktiva Bokningens start. Om debiteringen därefter inte kan genomföras kommer bokningen avbokas och Användaren ska till Bolaget betala en Tilläggsavgift för avbokningen.

   6. Betalning av Tilläggsavgifter (såsom avgifter för sen återlämning, rökning i Fordon, felparkeringsavgift och andra Tilläggsavgifter som anges i Prislistan) samt ersättning för skador debiteras Användarens Betalkort i efterhand. Bolaget har rätt till sådan ersättning om betalning begärs inom sex månader från att bokningen avslutas.

   7. Användaren får kostnadsfritt avboka eller förkorta en bokning fram till 30 minuter innan starttiden för bokningen. Om Användaren inte har avbokat eller förkortat bokningen senast 30 minuter före starttiden för bokningen debiteras bokningen i sin helhet.

   8. Användaren debiteras den avgift som gäller för hela den tid som Fordonet är bokat, även om bokningen avslutas i förtid och Fordonet återlämnas i enlighet med punkten 6.5.1. 


  2. För KINTO FLEX gäller följande såvitt avser priser m.m.

   1. Avgifterna för nyttjande av KINTO FLEX återfinns i Bolagets Prislista och består av (i) en fast återkommande medlemsavgift, (ii) en fast månadsavgift per bokning och (iii) rörliga avgifter för bränsle, vägtullar m.m. som inte ingår i den fasta månadsavgiften. Tilläggsavgifter för t.ex. försenad återlämning, onormalt nedsmutsat Fordon, olåst Fordon, ej tankat Fordon etc. kan tillkomma i enlighet med vid var tid gällande Bilaga 1 till Avtalet.

   2. Den fasta månadsavgiften inkluderar självriskreducering samt fria mil inom de gränser som framgår på Webbsidan. Kostnad för bränsle, trängselskatt, vägtullar och brotullar är dock inte inkluderat i avgiften och påförs Användaren månadsvis i efterskott i den utsträckning de erläggs av Bolaget under en Aktiv Bokning. Om Fordon körs en längre distans än de fria mil som inkluderas i månadsavgiften påförs Användaren en tilläggsavgift.

   3. Den fasta månadsavgiften faktureras månadsvis (dvs för rullande 30 dagarsperioder räknat från starten av Bokningstiden) i förskott.

   4. Den första betalningen av den rörliga avgiften kommer att dras sex timmar före starten av Bokningstiden. Om debiteringen misslyckas, genomförs ett andra reservationsförsök tre timmar innan den Aktiva Bokningens start. Om debiteringen därefter inte kan genomföras kommer bokningen avbokas och Användaren ska till Bolaget betala en Tilläggsavgift för avbokningen. Vid Bokningstid upp till sex månader får Användaren kostnadsfritt avboka fram till sex arbetstimmar innan starttiden för bokningen. Om Användaren inte har avbokat eller förkortat bokningen senast sex arbetstimmar före starttiden för bokningen debiteras den första månadsbetalningen i sin helhet. Vid Bokningstid överstigande sex månader får Användaren kostnadsfritt avboka fram till åtta arbetstimmar innan starttiden för bokningen. Om Användaren inte har avbokat eller förkortat bokningen senast åtta arbetstimmar före starttiden för bokningen debiteras den första månadsbetalningen i sin helhet.

   5. Tillämplig fast medlemsavgift debiteras Användarens Betalkort vid aktivering av Användarens medlemskap och därefter månadsvis i förskott.

   6. Betalning av rörliga avgifter som inte ingår i den fasta månadsavgiften, Tilläggsavgifter (såsom avgifter för sen återlämning, rökning i Fordon, felparkeringsavgift och andra Tilläggsavgifter som anges i Prislistan) samt ersättning för skador debiteras Användarens Betalkort i efterhand. Bolaget har rätt till sådan ersättning om betalning begärs inom sex månader från att bokningen avslutas.

   7. Användaren har rätt att förkorta eller säga upp en Aktiv Bokning i förtid, med effekt från slutet av innevarande 30-dagarsperiod, under förutsättning att Användaren senast 72 timmar före utgången av en 30-dagarsperiod meddelat Bolaget därom samt senast en timme innan utgången av innevarande 30-dagarsperiod återlämnat Fordonet i avtalat skick i enlighet med punkten 6.5.1. Meddelande om att Användaren önskar förkorta eller säga upp en Aktiv Bokning i förtid ska ske via telefon, alternativt skriftligen via e-post, chat eller brev.

   8. En Aktiv Bokning förlängs automatiskt i 30-dagarsintervall om Användaren inte senast 72 timmar före utgången av Bokningstiden (eller innevarande 30-dagarsperiod om Aktiv Bokning blivit förlängd eller löper tills vidare) meddelat Bolaget om att Användaren önskar avsluta den Aktiva Bokningen. För undvikande av oklarhet gäller att Bolaget har rätt att debitera Användaren för nästkommande 30-dagarsperiod om Användaren inte senast 72 timmar före utgången av innevarande 30-dagarsperiod meddelat Bolaget om att Användaren önskar avsluta den Aktiva Bokningen. Meddelande om att Användaren önskar avsluta en Aktiv Bokning ska ske via telefon, alternativt skriftligen via e-post, chat eller brev.

   9. Om Användaren har bokat ett Fordon med bindningstid så har Användaren inte rätt till nedsättning av avgift eller återbetalning om Fordonet återlämnas i förtid i enlighet med punkten 7.2.7. Om en Aktiv Bokning ändå avslutas i förtid ska Användaren utge en ersättning till Bolaget och denna ersättning ska uppgå till skillnaden mellan total avgift för Bokningstiden och den avgift som hitintills erlagts – (minus) 50 %.

  3. För KINTO SHARE och KINTO FLEX gäller följande såvitt avser priser m.m.

   1. Om Användaren är folkbokförd i Sverige och betalning inte kan ske med kredit- eller betalkort har Bolaget rätt att fakturera Användaren via pappersfaktura till Användarens gatuadress. Betalningsvillkor vid pappersfaktura är 15 dagar netto. Vid pappersfaktura har Bolaget rätt att ta ut en särskild faktureringsavgift. Om Användaren är folkbokförd utanför Sverige och dennes betalning uteblir förbehåller sig Bolaget rätten att fakturera Användaren på lämpligt sätt och att debitera Användaren samtliga därtill hörande kostnader.

   2. Om Användaren inte senast på förfallodagen betalar avgiften eller annan ersättning till Bolaget debiteras påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Om Användaren inte erlägger betalning efter påminnelse om försenad betalning, förbehåller sig Bolaget rätten att vidta inkassoåtgärder samt att debitera Användaren för kostnader som uppkommer därav.

   3. Om Användaren anslutit sig till Tjänsten och åtnjuter rabatt grundad exempelvis på visst medlemskap, viss organisationstillhörighet, viss bostad, viss anställning eller liknande och grunden för rabatten upphör ska Användaren utan dröjsmål informera Bolaget. Om grund för rabatt upphör får Bolaget (utan föregående meddelande) debitera Användaren fullt pris enligt Prislistan (även för förmåner som tidigare varit kostnadsfria för Användaren).

   4. Användaren får inte missbruka eventuella rabatter, rabattkoder, kampanjkoder, s.k. promo eller liknande (tillsammans benämnda ”Rabatter”) som Bolaget eller dess samarbetspartners erbjuder Användaren eller andra användare, genom att till exempel använda Rabatter som inte är avsedda för Användaren, använda flera koder för en Rabatt när den är avsedd att användas endast en gång per kund eller använda en Rabatt flera gånger som är avsedd att användas vid enbart ett tillfälle. Vid sådant missbruk efterdebiteras Användaren för nyttjande av Tjänsten enligt Prislista, med tillägg för en administrativ avgift.

   5. Avgifterna för Tjänsten kan ändras i enlighet med vad som anges i punkten 10.

 9. Personuppgifter och kommunikation

  1. Användarens personuppgifter behandlas i enlighet med Bolagets personuppgiftspolicy för Tjänsten, som återfinns i Appen samt på Webbplatsen.

  2. Användaren ansvarar för att uppgifterna, såsom namn, adress och kontaktuppgifter, i användarprofilen är korrekta. Om uppgifterna ändras ska Användaren omgående uppdatera dessa via Bolagets kundservice.


 10. Immateriella rättigheter

  1. Alla immateriella rättigheter hänförliga till Tjänsten (inklusive men inte begränsat till Appen) utgör Bolagets, dess koncernbolags eller licensgivares exklusiva egendom. Användaren har ingen rätt till sådana immateriella rättigheter utöver vad som uttryckligen anges i dessa Allmänna Villkor.

  2. Bolaget förser genom dessa Allmänna Villkor Användaren med en icke-exklusiv och icke-överlåtbar licens för användning av Appen och innehållet i Tjänsten. Användaren får endast använda licensen för och i enlighet med de ändamål och användningsbegränsningar som anges i dessa Allmänna Villkor.

  3. Tjänsten och Appen kan komma att innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller resurser. Sådana länkar tillhandahålls endast av Bolaget som en service till Användaren och innebär inte att Bolaget rekommenderar webbplatserna ifråga. Bolaget ansvarar inte för innehåll, produkter eller tjänster på eller tillgängliga från dessa webbplatser eller resurser, eller länkar som visas på sådana webbplatser. Användaren använder länkade webbplatser på egen risk och tar fullt ansvar för, och står för alla risker, som kan uppstå i samband med Användarens användning av webbplatser och resurser från tredje part.


 11. Avtalsändring

  1. Bolaget har rätt att ensidigt under avtalsperioden ändra dessa Allmänna Villkor. Vid väsentlig ändring ska Bolaget informera Användaren genom e-post (till den av Användaren uppgivna e-postadressen) senast två veckor innan avsedd ändring träder i kraft. Om Användaren inte accepterar ändringarna har Användaren rätt att säga upp Avtalet. Om Användaren har en Aktiv Bokning upphör Avtalet att gälla först när den Aktiva Bokningen upphört.

  2. Bolaget har rätt att från tid till annan ändra avgifterna för Tjänsten. Vid ändring av avgifterna för medlemsnivå med fast medlemsavgift som innebär en prishöjning för Användaren, baserat på av Användaren vald medlemskapsnivå, ska Bolaget informera Användaren genom Appen eller Webbplatsen senast 45 dagar innan justering.

  3. Användaren ska kontinuerligt besöka Webbplatsen för att hålla sig uppdaterad avseende ändringar av pris, avtalsvillkor, personuppgiftspolicy och användarinstruktioner.

  4. Bolaget har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annat bolag i Bolagets koncern. Användaren har inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet.

 12. Avtalstid och uppsägning

  1. Användarens uppsägningsrätt, ändring av medlemskap och ångerrätt

   1. Avtalet gäller tills vidare.

   2. Användaren har rätt att säga upp sitt medlemskap genom att meddela Bolaget via e-post.

   3. Vid Användarens uppsägning av medlemskap med fast medlemsavgift upphör medlemskapet att gälla vid närmast följande månadsskifte. Om Användaren har en Aktiv Bokning inom ramen för KINTO FLEX gäller dock att medlemskapet och den Aktiva Bokningen avslutas/upphör att gälla vid slutet av innevarande 30-dagarsperiod enligt den process som beskrivs i punkten 7.2 ovan förutsatt att tidsramarna som anges däri har följts. I sådana fall ska Användaren därtill tillse att Fordonet återlämnas i avtalat skick senast vid det tillfället. Användaren kan boka och disponera Fordon fram till dess att Avtalet upphör att gälla. Eventuella bokningar för tid efter att Avtalet upphör att gälla kommer att avbokas.

   4. Vid ändring från en medlemskapsnivå till annan medlemskapsnivå med högre fast medlemsavgift sker ändringen med omedelbar verkan.

   5. Vid ändring från en medlemskapsnivå till annan medlemskapsnivå med lägre fast medlemsavgift eller utan fast medlemsavgift sker ändringen vid nästkommande tillfälle som den fasta medlemsavgiften för det tidigare medlemskapet skulle ha erlagts. Nedgraderingen ska ske på Webbplatsen senast dagen före betalperiodens slut, annars förlängs det aktuella medlemskapet ytterligare en månad.

   6. Användaren kan när som helst återaktivera sitt medlemskap. För att möjliggöra en snabb och enkel återaktivering av medlemskapet, sparas Användarens användarkonto med dess uppgifter under en period om 90 dagar efter medlemskapets upphörande. Om Användaren önskar avsluta användarkontot omedelbart kan så ske genom att han eller hon kontakta Bolagets kundservice.

   7. Användaren har 14 dagars ångerrätt från den dag då användarkontot registrerades i Appen. En begäran om att tillämpa ångerrätten ska meddelas Bolagets kundservice senast 14 dagar efter registreringsdatum. Ett standardformulär för utövande av ångerrätten finns tillgängligt på Konsumentverkets webbplats. Vid en eller flera genomförda bokningar upphör ångerrätten att gälla.


  2. Bolagets uppsägnings-, avstängnings- och återtaganderätt

   1. Bolaget har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan alternativt stänga av Användarens tillgång till och användning av Tjänsten, varvid alla skulder till Bolaget omedelbart ska regleras, om:

    (a) en kreditupplysning visar att Användaren har betalningsanmärkningar eller Bolaget annars har skälig anledning att misstänka att Användaren saknar betalningsförmåga,

    (b) Användaren inte i rätt tid betalar den fasta medlemsavgiften, varvid Användarens tillgång till och användning av Tjänsten kommer att stängas av omedelbart,

    (c) Användaren inte i rätt tid fullgör sina betalningsåtaganden gentemot Bolaget,

    (d) Fordonet utsätts för onormal körning (såsom men inte begränsat till hastighetsöverträdelse), vanskötsel eller annat nyttjande i strid med Avtalet,

    (e) Fordonet i strid med Avtalet nyttjas för taxiverksamhet, ride-sharing, budverksamhet eller liknande,

    (f) Användaren uppgivit felaktiga uppgifter i Avtalet i syfte att manipulera systemet,

    (g) Användaren missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter,

    (h) Användaren i övrigt åsidosätter av Bolaget lämnad användarinstruktion,

    (i) Användaren utan Bolagets tillstånd fört Fordonet utanför det tillåtna körområdet,

    (j) Användaren vid fler än ett tillfälle och efter påpekanden från Bolaget, inte återlämnar Fordon i tid,

    (k) Bolaget misstänker att användarkontot används av en person som inte är den person som den utger sig för att vara, eller

    (l) Användaren på något annat sätt väsentligen bryter mot villkoren i Avtalet.

   2. Vid Bolagets uppsägning av Avtalet har Bolaget rätt att omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att återfå Fordon. Bolaget har rätt att tillkalla polis, tull eller annan myndighet som handlar i Bolagets intresse och har rätt att omhänderta och kvarhålla Fordon. Användaren kommer även att bli anmäld till Biluthyrarna Sveriges (BUS) register.


 13. Kontakt och meddelanden

  1. Information från Bolaget till Användaren kan ske via e-post, telefon, SMS, Appen, brev eller Webbplatsen.

  2. Information från Användaren till Bolaget kan ske via Appen, e-post eller telefon.

 14. Tvist

  1. Om tvist inte kan lösas i samförstånd med Bolagets kundservice får Användare som är konsument vända sig till ARN (Allmänna Reklamationsnämnden), se www.arn.se.

  2. Tvist med anledning av Avtalets och/eller dessa Allmänna Villkors tolkning eller tillämpning ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkten 13.1 ovan eller i sista hand av allmän svensk domstol.


* * *


Bilaga 1 – version 2024:1

Prislista och Tilläggsavgifter

Prislista

Aktuell prislista finns på www.kinto-mobility.se

Tilläggsavgifter

Alla priser är angivna i svenska kronor och gäller per tillfälle om inte annat anges.

Tilläggsavgifter

Pris inklusive moms

Sen återlämning

500 kr. Avgift för tiden från det att Fordonet skulle återlämnats till dess att det återlämnats kan tillkomma. Ytterligare kostnader för ersättning och merkostnader för andra drabbade användare kan tillkomma.

Körning utanför tillåtet område
Fordonet körs utanför Sverige, Norge, Danmark och Finland utan föregående godkännande från Bolaget.

500 kr. Kostnader för Bolagets samtliga kostnader kan tillkomma.

Avgift för trängselskatt, vägtullar och brotullar (inklusive avgift för Öresundsbron) utanför Sverige och andra liknande avgifter som inte ingår i Tjänsten

Avgift får tas ut om Användaren inte i rätt tid betalar böter/och eller avgifter orsakade av överträdelser för vilka Användaren är ansvarig, och Bolaget i egenskap av Fordonets ägare tvingas betala dessa.

Faktisk kostnad plus 500 kr i administrativ avgift.

Parkeringsböter/felparkeringsavgifter

Avgift får tas ut om Användaren inte i rätt tid betalar böter/och eller avgifter orsakade av överträdelser för vilka Användaren är ansvarig, och Bolaget i egenskap av Fordonets ägare tvingas betala dessa. Detta gäller även parkeringsböter/avgifter som utfärdats i garage där automatisk in/utpasserings-avläsning tillämpas.

Faktiskt bötesbelopp plus 500 kr i administrativ avgift.

Felparkerat Fordon
Alternativt återlämnad till fel KINTO-plats.

Faktiskt bötesbelopp plus 500 kr i administrativ avgift samt vid behov även kostnad för att frakta Fordonet till rätt plats.

Otankat Fordon
Fordon återlämnat med mindre än halv tank för KINTO SHARE/samma bränslenivå som vid upphämtning för KINTO FLEX

500 kr

Ostädad/kraftigt nedsmutsat Fordon (varvid förekomst av djurhår/päls samt annan nedsmutsning från djur alltid anses utgöra ett kraftigt nedsmutsat Fordon) samt eventuell ytterligare kostnad vid rekonditionering, tvätt, förlorad uthyrning etc.

Faktisk kostnad plus 500 kr i administrativ avgift.

Djur i Fordon
(gäller bil/bilmodell i vilken djur inte är tillåtna)

1 000 kr

Fortkörning

Faktiskt bötesbelopp plus 300 kr i administrativ avgift.

Flygplats
Extra avgift för bokning av bil på flygplats

100 kr

Rökning i Fordon

2 500 kr

Borttappat tankkort

500 kr

Borttappat parkeringstillstånd
Eventuella parkeringsböter/felparkeringsavgifter som utfärdats för att tillståndet inte fanns i Fordonet tillkommer

500 kr

Borttappat passerkort för parkering

500 kr

Tankkort används för annat än tankning

Faktisk kostnad plus 500 kr i administrativ avgift.

Tankkort används för att tanka eget/annans fordon

Faktisk kostnad plus 500 kr i administrativ avgift.

Stöld ur olåst Fordon
T.ex. tankkort

Faktisk kostnad plus 500 kr i administrativ avgift.

Återlämnat utan att koppla in laddkabel

500 kr

Borttappad laddkabel

Upp till 6 000 kr

Ljuset på
Glömt ljuset påslaget i Fordonet och utryckning krävs för avstängning eller laddning av batteri. Laddningstid debiteras som bokad tid för Användaren.

500 kr

Olåst bil/fönster neddragna
Dörr eller fönster

500 kr

Påminnelseavgift faktura
Per faktura vid pappersfaktura

60 kr

Borttappad/ej återlämnad fysisk nyckel

Faktisk kostnad plus 500 kr i administrativ avgift
Kostnader/Självrisker för skada inkl. moms för KINTO SHARE

Med självriskreducering respektive självriskeliminering reduceras Fordonets Självrisk enligt tabellen nedan.

Typ av skada

Full Självrisk

Självrisk- reducering

Självrisk- eliminering

Skada på fordonet

12 000 kr

9 000 kr

0 kr

Trafikskada (momsfri)
Skada på annan egendom

5 700  kr

5 700  kr

0 kr

Fordon som blir stulet med Appen/nyckeln

100 000 kr

100 000 kr

100 000 krKostnader/Självrisker för skada inkl. moms för KINTO FLEX

Med självriskreducering reduceras Fordonets Självrisk enligt tabellen nedan.

Typ av skada

Full Självrisk

Självrisk- reducering

Skada på fordonet (privatperson)

Skada på fordonet (företag)

12 000 kr

12 000 kr

5 000 kr

9 000 kr

Trafikskada (momsfri)
Skada på annan egendom

5 700  kr

5 700  kr

Fordon som blir stulet med Appen/nyckeln

100 000 kr

100 000 kr